Algemene voorwaarden

Hieronder lees je onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden IndexWoning BV voor consumenten


Artikel 1. Definities

1.1. "Website": verwijst naar de online webpagina's en diensten aangeboden door IndexWoning BV, toegankelijk via www.indexwoning.nl.

1.2.      "App": verwijst naar de mobiele applicatie ontwikkeld en aangeboden door IndexWoning BV, beschikbaar voor download via officiële app stores.

1.3.      "Gebruiker": verwijst naar elke natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Website of gebruikmaakt van de App.

1.4.      "Consument": verwijst naar een Gebruiker die een huiseigenaar is en gebruik maakt van de App om openbaar beschikbare woninggegevens te verzamelen en aan te vullen.

1.5.      "Woningdata": verwijst naar gegevens, informatie en materialen met betrekking tot verschillende thema's van de woning, waarbij een beschikbare dataset voor de huiseigenaar wordt aangevuld door de huiseigenaar zelf. De thema's omvatten onder andere Woningwaarde, Energieverbruik, Woonlasten, Waterverbruik, Groenvoorziening en methoden van verduurzaming, die beschikbaar zijn in de App.

1.6.      “IndexWoning app”, is de App waarin in een persoonlijke huiskluis persoonlijke gebruikers- en pandgegevens worden opgeslagen. De App laat verschillende thema's zien welke uitgedrukt zijn in een eenheid passend bij dat thema.

1.7.      “IndexWoning platform”, is de persoonlijke online omgeving die is gekoppeld aan de “Scenariomodus”. Dit is de modus waarin huiseigenaren hun eigen huis en situatie kunnen vergelijken met andere huizen. Door toekomstscenario's in te vullen kan worden gekeken wat het effect is van wijziging in een specifiek thema op de andere thema's.

1.8.      “Huiseigenaar”, is de bewoner/eigenaar van een woning.

1.9.      “Informatiesponsor”, is een marktpartij die één of meer thema's sponsort voor de huiseigenaar waar bij in sommige gevallen specifiekere informatie gefaciliteerd wordt door de betreffende informatiesponsor welke binnen dit thema in de app beschikbaar is.

1.10.    “Voorkeurspositie”, is de anonieme positie tussen de App-gebruiker en de door hem of haar per themageselecteerde informatiesponsor. De informatiesponsor kent de huiseigenaren binnen de voorkeurspositie niet maar wisselt op geaggregeerd niveau informatie uit met de huiseigenaren die hem als informatiesponsor hebben gekozen.

1.11.    “Persoonsgegevens”, zijn persoonlijke gegevens over de huiseigenaar.

1.12.    “Gebruiksgegevens”, zijn gegevens die gaan over het gebruik van een woning.

1.13.    “Woninggegevens”, zijn gegevens die onlosmakelijk zijn verbonden met de woning.

1.14.     “Huiskluis”, beveiligde online omgeving waar de huiseigenaar de hiervoor genoemde gegevens kan bewaren, oproepen, koppelen en uitwisselen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de App door alle Gebruikers.

2.2.      Door gebruik te maken van de Website en/of de App, stemt de Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Doel van de App

3.1.      De App is bedoeld voorhuiseigenaren om openbaar beschikbare informatie over verschillende thema's van hun woning te verzamelen en hen inzicht en overzicht te geven over hun woningdata.

3.2.      De App verzamelt gegevens met betrekking tot Woningwaarde, Energieverbruik, Woonlasten, Waterverbruik, Groenvoorziening en methoden van verduurzaming.

3.3.      Huiseigenaren kunnen zelf bepalen welke thema's in de App worden ontsloten en hebben toegang tot de verzamelde Woningdata in de App en via de online omgeving van IndexWoning BV.

3.4.      In de App kunnen huiseigenaren ook documenten koppelen die verband houden met hun woning.

Artikel 4. Automatische Vergelijking

4.1.      De verzamelde Woningdata wordt automatisch vergeleken met gegevens van vergelijkbare groepen woningen. Deze vergelijking is indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2.      IndexWoning BV biedt geen garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de vergelijkingsresultaten.

Artikel 5. Scenariomodus

5.1.      De App biedt een scenariomodus waarmee huiseigenaren toekomstige scenario's kunnen maken en het effect daarvan kunnen meten op basis van de aangeleverde en door de huiseigenaar aangevulde Woningdata.

5.2.      De scenario's en resultaten zijn indicatief en bedoeld om de consument te inspireren om met marktpartijen te onderzoeken wat voor hen het beste is.

5.3.      Aan de resultaten uit de scenariomodus kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1.      Betaling door de huiseigenaar vindt plaats van de overeengekomen vergoeding door middel van(online) bankoverschrijving na afname van de App. Er is sprake van gedeeltelijke betaling als een informatiesponsor of IndexWoning BV een deel van de verkoopprijs op zich neemt.  

6.2.      Er is geen sprake van betaling als de App wordt vergoed door één of meerdere informatiesponsoren of indien IndexWoning BV de App tijdelijk gratis ter beschikking stelt.

6.3.      Een betaling is altijd voor een periode van een jaar. Er vindt geen tussentijdse restitutie plaatst en zij de App of Website langer dan 1 maand niet beschikbaar of bereikbaar is.

Artikel 7. Leveringsvoorwaarden

7.1.      IndexWoning BV levert een App en online omgeving waar de gebruiker toegang krijgt tot verschillende beschikbare datasets rondom zijn woning die hij of zij zelf kan aanvullen.

7.2.      In de scenariomodus wordt informatie uit de samengestelde datasets van een specifieke gebruiker anoniem gecombineerd met datasets uit vergelijkbare woningen en vergelijkbare situaties.

Artikel 8. Eigendom van informatie binnen de App

8.1.      De gebruiker van de App is eigenaar van alle informatie zoals die in de App is opgeslagen en gelogd.

8.2.      De informatie komt tot stand door informatie aangeleverd door IndexWoning BV en eventueel eenInformatiesponsor. Deze blijven eigenaar van de door hen aangeleverde informatie indien er geen gebruik meer wordt gemaakt van de App of de online omgeving.  
   

Artikel 9. Privacy

9.1.    IndexWoning BV streeft ernaar de persoonsbeveiliging zo goed mogelijk in te richten. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld, gebruiksgegevens en pandgegevens worden op geaggregeerd niveau gedeeld mits dit in de App door de huiseigenaar is aangegeven. De huiseigenaar gaat er in dit geval mee akkoord dat bepaalde gebruiksgegevens en pandgegevens geanonimiseerd worden gedeeld binnen de diensten, zoals beschreven in het privacybeleid.

9.2.    IndexWoning BV verbindt zich ertoe om de privacy van gebruikers te respecteren en persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving te behandelen.

9.3.    Het privacybeleid van IndexWoning BV is van toepassing op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens. Gebruikers kunnen het privacybeleid raadplegen op de Website - Privacy en Gegevens.

Artikel 10. Informatie delen

10.1.    De gebruiker van de App kiest er zelf voor om wel of niet informatie met andere huiseigenaren te delen.Hij doet dit door per onderwerp expliciet deze keuze te maken.

10.2.    Uitwisselen van informatie geschied met andere huiseigenaren, communities en informatiesponsoren of andere stakeholders.

10.3.    Uitwisseling van informatie van gegevens uit de App geschiedt alleen met goedkeuring van de gebruiker van de App of online omgeving.    

Artikel 11. Garanties

12.1.    IndexWoning BV streeft naar een optimale werking van de App en de online omgeving en zal deze continu verbeteren en uitbreiden met nieuwe data en functionaliteiten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1.    Doel van IndexWoning BV is gebruikers van de App en online omgeving zo goed en objectief mogelijk te informeren en het denkproces inzake verduurzaming op gang te brengen.

12.2.    Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie uit de App en de online omgeving naar producten of diensten van IndexWoning BV, Informatie sponsoren of derden. Feitelijke beslissingen binnen een of meer thema's zijn voor eigen risico van de gebruiker.  

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

13.1.    Voor bepaalde functies van de diensten kan een vergoeding verschuldigd zijn. De betalingsvoorwaarden worden duidelijk vermeld bij het afnemen van deze functies.

13.2.    Betaling dient te geschieden door middel van een online betalingsmethode zoals aangeboden door IndexWoning BV.

13.3.    In geval van betalingsachterstand behoudt IndexWoning BV zich het recht voor om de diensten op te schorten of het account te beëindigen.

Artikel 14. Intellectueel Eigendom

14.1.    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten - inclusief maar niet beperkt tot de app, het platform en de inhoud ervan - berusten exclusief bij IndexWoning BV.

14.2.    Gebruikers verkrijgen geen enkel recht of licentie op het intellectueel eigendom van IndexWoning BV door gebruik te maken van de Website of de App. Gebruikers krijgen slechts een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de diensten te gebruiken voor eigen persoonlijke doeleinden.

14.3.    Gebruiker stemt ermee in om geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van IndexWoning BV, inclusief maar niet beperkt tot kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden of publiceren van de diensten zonder uitdrukkelijke toestemming.


Artikel 15. Beperkte Garantie en Aansprakelijkheid

15.1.    IndexWoning BV streeft naar een optimale werking van de diensten, maar kan geen garantie geven dat de diensten altijd foutloos, veilig en ononderbroken zullen werken. Het gebruik van de diensten is op eigen risico.

15.2.    IndexWoning BV is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de diensten of de verstrekte informatie.

15.3.    IndienIndexWoning BV aansprakelijk wordt geacht, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

15.4.    IndexWoning BV streeft naar een optimale werking van de Website en de App, maar biedt geen garantie voor de continue beschikbaarheid of foutloos functioneren ervan.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1.    IndexWoning BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen via de Website of de App.

16.2.    Door na de wijzigingen gebruik te blijven maken van de Website en/of de App, stemt de gebruiker in met de herziene Algemene Voorwaarden.

Artikel 17. Overige Bepalingen

17.1.    IndexWoning BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra ze worden gepubliceerd.

17.2.    Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijvende overige bepalingen onverminderd van kracht.

17.3.    Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

17.4.    Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 11.1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Door gebruik te maken van de Website en/of deApp, erkent de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee in te stemmen.

 

Laatst bijgewerkt: juli 2023
Leer je huis echt kennen

De app voor en door bewoners
Vier eenvoudige stappen
Onafhankelijke informatie op basis van echte woningen
Eindelijk een helder beeld wat voor jou de keuze is